تصاویری از یک آدم عجیب غریب

 

عکس معمولی این آدم عجیب و غریب را ببینید 

تصاویری از یک آدم عجیب غریب

 

آوردن بیش از حد فک پایین به سمت بالا, بالا آوردن دندان های پایین روی لب بالایی 

تصاویری از یک آدم عجیب غریب

 

داندان های پایین (فک پایینی) رو ببینید تا روی بینی آورده  

تصاویری از یک آدم عجیب غریب

 

آیا صورت اون اسخوان دارد؟؟؟ عجایب خلقت

تصاویری از یک آدم عجیب غریب