عکس ها و تصاویری از رشته ی وزنه برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن زنان (بانوان و خانم ها) و رقابت ها و مسابقات سنگین این رشته ی وزنه برداری.

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیکعکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیکعکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××

عکس های مسابقات وزنه برداری زنان المپیک

×××××