این عکس مربوط می شود به طراحی یک میز عسلی که با شکل و طرح اسکلت انسان ساخته شده است.

طراحی میز عسلی به شکل اسکلت انسان

طراحی میز عسلی به شکل اسکلت انسان