این عکس مربوط به الپمیک ۲۰۱۲ لندن می باشد. در مسابقات وزنه برداری زنان، هالتر یا همان وزنه از دست این خانم ورزشکار رها شده و روی گردنش می افتد.

افتادن وزنه روی گردن وزنه بردار

افتادن وزنه روی گردن وزنه بردار ۱

عکس شماره ۲

افتادن وزنه روی گردن وزنه بردار

افتادن وزنه روی گردن وزنه بردار ۲